สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่าย 127 ล้าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 1861 วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่าย 127 ล้าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

>> วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง
>> การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 127,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติประจำสภา เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566 และประธานสภาเทศบาลฯ จะได้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อย การดำเนินงานตามแผนงานโครงการจะก้าวหน้าไปตามที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนตำบลอุโมงค์ อย่างแท้จริง ต่อไป.-
#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
*ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121