เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพ พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 165 วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพ พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

>> วันนี้ (29 สิงหาคม 2566 ) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวโครงการ“ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ
>> สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถให้การดูแล แนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นำความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 มีกลุ่มเป้าหมายในการอบรม 200 คน โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอุโมงค์

#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
>ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121