การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่

ผู้เขียน : ศิริขวัญ แก้วใจ เข้าชม : 756 วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2557 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และสภาท้องถิ่นได้อนุมัติแล้ว จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ