: : แผนผังเว็บไซต์ : :
   
 

ข้อมูลตำบลอุโมงค์
  ข้อมูลพื้นฐาน
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่ตำบลอุโมงค์
   ต้นไม้ประจำตำบลอุโมงค์
   คำขวัญประจำตำบลอุโมงค์
   หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์
   หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำและองค์กรในชุมชน

 


เทศบาลตำบลอุโมงค์
   อำนาจหน้าที่/ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย
   โครงสร้างกาีรบริหารงานบาล
   ส่วนราชการภายในและหน้าที่
   แผนที่สำนักงานเทศบาล
   แผนผังสำนักงานเทศบาล
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลบุคลกร
  คณะผู้บริหารเทศบาล
  สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์
  พนักงานลูกจ้างเทศบาล
  ทำเนียบนายกเทศมนตรี
  ทำเนียบสภาเทศบาล
  ทำเนียบปลุดเทศบาล

แผนและผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   ผลการติดตามประเมินผลแผนประจำปี
   ผลการปฏิบัติงานประจำป
   เทศบัญญัติงานประมาณรายจ่ายประจำปี

งานบริการเทศบาลตำบลอุโมงค์
  งานทะเบียนราษฏร
  ชำระภาษี
  จดทะเบียนพานิชย์
  สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส
  ขอใบอนุญษติอาคารสถานที่

ศูนย์บริการต่างๆเทศบาลตำบลอุโมงค์
  ศูนย์ลดโลกร้อน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ ศพส.
  ศูนย์อำนวยการป้องกันภัย
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  โฮมสเตย์เทศบาล
  ศูนย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
  ห้องสมุดเทศบาล
  ศูนย์สารสนเทศ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ระบบจัดการสารสนเทศ
  กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอุโมงค์

แจ้งเรื่องร้องเรียนและข่าวสาร
  สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
   สายตรงปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
   แจ้งทุจริตคอรัปชั่น
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
   รางวัลความภาคภูมิใจ
   ปฏิทินกิจกรรม
   กิจการสภาเทศบาล

กิจกรรมและข่าวสาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   จัดซื้อ - จัดจ้าง
   รับสมัครงาน
   กระดานสนทนา

  ข้อมูลท่องเที่ยว
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
  ข้อมูลโรงแรมที่พัก
  ข้อมูลภัตตาคารร้านอาหาร
   ข้อมูลศาสนสถาน

   
 

เว็บลิงค์
   เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
  เว็บไซต์ระบบบันทึกบัญชี อปท.
  เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
  เว็บไซต์สายด่วนรัฐบาล
  เว็บไซต์ท้องถิ่นลำพูน
  เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม
  เว็บไซต์ สวทช.
  เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
  เว็บไซต์นิสารออนไลน์