Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประเภท : งานอบรม
เรื่อง : รายงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบจำแนกตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้เขียน :รัชนี ศรีธิหล้า
วันที่ประกาศ : 2016-01-29
 
    รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่1
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับที่2