รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9616,83012,791
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,081
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย628
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย246
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า171431
7จำนวนคนที่ย้ายออก9716
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน31
9เพิ่มชื่อ0
10จำนวนบ้านใหม่ 6
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว123
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 145
13คำร้องทั่วไป 112
108

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถาม