ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านกองช่าง และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565