ทต.อุโมงค์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มกรดกไทย สืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วันนี้ (2 เม.ย.64) ที่ ลานกิจกรรม ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดโครงการ ” วันอนุรักษ์มรดกไทย ”

เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ และความเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตำบลอุโมงค์ เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ยั่งยืน ต่อไป โดยมีแนวคิดในการจัดงานมุ่งเน้นการสืบสานมรดกของอุโมงค์ สู่มรดกไทย ก้าวไปสู่มรดกโลก ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ 6 กลุ่มเรียนรู้ ดังนี้ 1.ฐานยุทธศิลป์ (ฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง) 2.ฐานหัตกรรม และการจักรสาน (สาดแหย่ง) 3.ฐานประดิษฐ์กรวยดอกไม้จากใบตอง 4.ฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ฟ้อนเล็บ) 5.ฐานอาหารพื้นเมือง และขนมไทย (ไอติมหลอด, เฉาก๊วยนมสด) 6. ฐานสมุนไพรพื้นบ้าน (ยาหม่องน้ำ) 7.ฐานกลองสะบัดชัย 8.ฐานของเล่นพื้นบ้าน และ 9.ฐานตัดตุง (ตุงไส้หมู, ตุงปีนักษัตร)

ติดต่อสอบถาม