นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ ประจำปี 2564

… วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี
… สำหรับโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 22 คน ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน มีการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลตามศักยภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม