รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9606,83412,794
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,041
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย448
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย033
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า222547
7จำนวนคนที่ย้ายออก171633
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน22
9เพิ่มชื่อ0
10จำนวนบ้านใหม่ 4
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว101
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 066
13คำร้องทั่วไป 066
130

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถาม