รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9596,83312,792
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,077
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย437
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย033
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า201838
7จำนวนคนที่ย้ายออก201939
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน31
9เพิ่มชื่อ0
10จำนวนบ้านใหม่ 9
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว000
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 202
13คำร้องทั่วไป 404
133

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถาม