รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5966683212798
2จำนวนบ้าน (หลัง)6013
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย358
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย426
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า161733
7จำนวนคนที่ย้ายออก222244
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน24
9เพิ่มชื่อ
10จำนวนบ้านใหม่ 10
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 112

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565

ติดต่อสอบถาม