รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9816,84512,826
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,005
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย6713
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย347
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า231437
7จำนวนคนที่ย้ายออก18826
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน31
9เพิ่มชื่อ
10จำนวนบ้านใหม่ 6
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 134

ข้อมูล ณ วันที่ 7ธันวามคม 2564

ติดต่อสอบถาม