รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน ตุลาคม 2564

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9826,84812,830
2จำนวนบ้าน (หลัง)5,999
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย123
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย325
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า242246
7จำนวนคนที่ย้ายออก191635
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน14
9เพิ่มชื่อ
10จำนวนบ้านใหม่ 7
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 336

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อสอบถาม