รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน กันยายน 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9476,83312,780
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,098
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย422
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย617
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า222042
7จำนวนคนที่ย้ายออก121527
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน50
9เพิ่มชื่อ11
10จำนวนบ้านใหม่ 8
11ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 8311
12คำร้องทั่วไป 235
รวม157

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถาม