รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9506,82112,771
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,126
3จำนวนการเกิด0
4จำนวนคนตาย448
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย415
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า181836
7จำนวนคนที่ย้ายออก142135
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน23
9จำนวนบ้านใหม่ 10
10ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 2810
11คำร้องทั่วไป 156
รวม 133

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถาม