รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนประชากร ชาย 5,942 คน หญิง 6,811 คน รวม 12,753 คน จำนวนบ้าน 6,133 หลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1แจ้งเกิด0
2แจ้งตาย235
3แจ้งจำหน่ายตาย549
4แจ้งคนที่ย้ายเข้า273259
5แจ้งย้ายออก293564
6แจ้งการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน27
7แจ้งขอออกเลขที่บ้านใหม่ 11
8แจงขอคัดรับรองรายการต่างๆ 6410
9แจ้งการเพิ่มชื่อบุคคลาโดย ท.ร.98112
10แจ้งคำร้องทั่วไป 617
รวม 133

ติดต่อสอบถาม