รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน มีนาคม 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9646,82812,792
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,041
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย8816
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย7310
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า323163
7จำนวนคนที่ย้ายออก251742
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน30
9เพิ่มชื่อ
10จำนวนบ้านใหม่ 19
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว112
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 369
13คำร้องทั่วไป 145
196

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถาม