รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน สิงหาคม 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9496,83312,782
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,090
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย437
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย549
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า142337
7จำนวนคนที่ย้ายออก141630
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน39
9เพิ่มชื่อ0
10จำนวนบ้านใหม่ 9
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว123
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 224
13คำร้องทั่วไป 123
141

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถาม