เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

… วันนี้ (28 ม.ค.64) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผ่านระบบ Microsoft teams
… มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ประชาชนว่างาน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา และเล็งเห็นความสำคัญต่อมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พ.ศ.2563 รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ต่อไป

#SAVELAMPHUM
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม