เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน (ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุข) ในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal

… วันนี้ ( 25 ม.ค.64 ) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน (ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุข) ในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal ประจำปี 2564 โดยมีนางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันตนเองจากความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหาครอบครัวร่วมกันในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานด้านครอบครัวในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal มีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การทำงานด้านครอบครัว, กิจกรรมการให้ความรู้การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ถอดบทเรียนการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมการทำงานด้านครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านครอบครัว จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

#SAVEUMONG
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม