เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการวันสตรีสากล “ พลังสตรี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เป็นพลเมืองดีตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2564

.. วันนี้ ( 8 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการวันสตรีสากล “ พลังสตรี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เป็นพลเมืองดีตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2564 มีนางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ทั้งนี้ เนื่องจากวันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็ง ความสามัคคี และการแสดงถึงศักยภาพของสตรีตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “ พลังสตรี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เป็นพลเมืองดีตำบลอุโมงค์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านทุกชุมชน ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ การมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และมีความเท่าเทียมความเสมอภาคในสังคม รวมพลังในการทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เพื่อเกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน เกิดการพัฒนาได้ด้วยตนเอง มีความเข้มแข็ง เป็นพลเมืองดีตำบลอุโมงค์
.. ภายในโครงการฯ มีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีสืบชะตา ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางล้านนา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เวทีการแสดงศักยภาพและความสามารถของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ทั้ง 11 ชุมชน พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีดีเด่น ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และตั้งตนอยู่ในความดีงาม และการรวมพลังของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนตำบลอุโมงค์ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทบาลเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนตำบลอุโมงค์ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ยึดมั่นทำความดีในระบอบประชาธิปไตย

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : Angkhanaphon Tipkawee/สิบตรีสมพร สุยะ
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม