เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และ อสม. เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

… วันนี้ ( 23 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน/ประธานกรรมการเลือกตั้งประเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และ อสม. โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง และการถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 56 จะต้องจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อบรมในวันที่ 23 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 2 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อบรมในวันที่ 24 มีนาคม 2564 การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่น จำนวน 105 คน ได้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อสม. วิทยากร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยงาน อำเภอเมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านแป้น มาร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับที่มา และความสำคัญของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และความรู้เกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ ก่อนวันเลือกตั้งและวันเลือกตั้งของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย
ภาพ / ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม