เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำบลอุโมงค์ รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

>>เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำบลอุโมงค์ รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
>>ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
*** ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทราบข้อมูล
-สิทธิการเลือกตั้ง
-อยู่เขตไหน?
-ลำดับที่ ?
-หน่วยเลือกตั้งไหน ?

>>เข้าคูหา รับบัตรเลือกตั้งสองบัตร
>>บัตรสีม่วง เลือกนายกเทศมนตรี กากบาทได้หมายเลขเดียว
>>บัตรสีชมพู เลือกสมาชิกสภาเทศบาล กากบาทได้ไม่เกินหกหมายเลข

>>เลือกตั้งอย่างปลอดภัย อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

>>เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
>>สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444

ติดต่อสอบถาม