รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน เมษายน 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9546,83312,787
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,066
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย538
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย639
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า202242
7จำนวนคนที่ย้ายออก201434
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน21
9เพิ่มชื่อ0
10จำนวนบ้านใหม่ 9
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว112
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 167
13คำร้องทั่วไป 101
133

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม