โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ

… วันนี้ (30 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น.ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสราวุธ สมอินสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 มีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียน การสอนในห้องเรียนเป็นการพัฒนานักเรียนในภาพรวม แต่การที่จะพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพทางการเรียนในแต่ละสาระการเรียน จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมนักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมานำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย
… โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศครูผู้สอนดีเด่น นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนจิตอาสายอดเยี่ยม นอกจากนี้นักเรียนจะได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.ฐานภาษาไทยพาเพลิน 2.ฐานภาษาต่างประเทศ 3.ฐานดนตรีกีฬา 4.ฐานน้องหนูอนุบาล 5.ฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 6.ฐานศิลปะและสังคมน่ารู้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตได้

ภาพ / ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม