umassistan

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ เก่า

แบบรายการรับเรื่องราวร้องขอ

แบบรายการร้องเรียน-ร้องทุกข์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ)

ระบบศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ใหม่)

แบบแสดงรายการบันทึกข้อมูล

เรื่องร้องเรียน

รายงานสถานะเรื่องร้องเรียน APP
รายงานเสนอผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม