ข้อมูลทั่วไปศูนย์นิรภัย ตำบลอุโมงค์

1. หลักการและเหตุผล

ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าในห้วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลกมีสัดส่วนการเสียชีวิตต่อประชากร 1 แสนคน  จากอุบัติเหตุทางถน ทางให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ปัญหาใน แต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และจากสถิติอุบัติเหตุด้านการจราจรในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในปี 2562 มีจำนวน 139 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 150 ราย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และในปี 2563 มีจำนวน 149 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 165 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อันจะเห็นได้ว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวนลดลง กระนั้นความสูญเสียชีวิตอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิต บาตเจ็บ และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มีนเมาประมาท คึกคะนอง ขาดการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์จราจร สัญญาณฟ ป้ายบอกทางและไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของยานพาหนะหรือถนนไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และลดจำนวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้มีโครงการศูนย์นิรภัยห่างไกลอุบัติเหตุ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปี 2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงการสัญจรทางจราจรอย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สร้างจิตสำนึก โดยมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยทางถนน 360 วัน ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลตำบลอุโมงค์มีพื้นที่สัญจรติดกับจังหวัดเขียงใหม่และ  มีเส้นทางสัญจรของถนนหลายสาย จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก และผู้เสียชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในห้วงเทศกาลสำคัญให้มีสถิติน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา หรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ มุ่งสร้างความรู้ สู่ความปลอดภัยทางถนน 360 วัน

2. เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันภัย ใส่ใจลดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุการจราจรทุกหมู่บ้าน พร้อมสนับสนุนให้มีการตั้งด่นชุมชน, การกำหนดธรรมนูญหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในระดับชุมชน

3. เพื่อให้มีการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีสัญญาณไฟ ป้ายสัญลักษณ์ป้ายแจ้งเตือน อุปกรณ์ด้านงานจราจร ให้ครอบคลุมทางแยก ทางเชื่อม และจุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกจุดในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

4. เพื่อเป็นจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปถอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลอุโมงค์” เป็นศูนย์ข้อมูลครบวงจร ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร และการรณรงค์ด้านอุบัติเหตุการจราจร

3. เป้าหมาย

– เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สมาชิก อปพร., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเครือข่ายประชาชน จำนวน 50 คน

4. วิธีดำเนินการ

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจราจร เช่น ตำรวจภูธอำเภอเมืองลำพูน(ด้านจราจร)ตำรวจตู้ยามปาเห็ว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ โดยกำหนดการฝึกอบรมฯ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุชุมชน

2. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ

3. ประสานเครือข่ายทีมวิทยากร ที่ปรึกษา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

4. จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลอุโมงค์” เป็นศูนย์ข้อมูลครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร และการรณรงค์ด้านอุบัติเหตุการจราจร พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการ Action plan ในปี 65

4. ดำเนินงานตามโครงการ

– ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อาสาสมัคร อปพร. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ให้ทราบถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ สถิติ ในปัจจุบัน และนโยบายในการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยทางถนน ซึ่งในปัจจุบันมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยเฉพาะในห้วงเทสกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชน ในห้วงเทศกาลสำคัญ

– การฝึกอบรมมุ่งเน้น แนวทางการใช้ความรู้ การต่อยอดในปี 64 นำสู่ ปี 65 ตาม 5 มาตรการนโยบายจังหวัดลำพูน และประเด็นหลัก ได้แก่

1) หลักการสืบสวนสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุเพื่อถอดบทเรียบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป

2) การขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่ข้าน เกี่ยวกับขับขี่ปลอดภัยการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุโดยเริ่มต้นจากชุมชน

3) หลักการแนวทางวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ประชุมระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อเสนอวิธีการแนวทาง การแก้ไขจุดเสี่ยง พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในเบื้องต้น 1006 ด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน

4) การจัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน

5) สนับสนุนให้มีจิตอาสาหรีออาสาสมัครร่วมดำเนินการโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย

6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มีหมวกนิรภัยให้เด็กทุกคนผู้ปกครองและเด็กสวมหมวกนิรภัย 100% รวมทั้งการเป็นต้นแบบสถานที่ราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ รวมใจใส่หมวกกันน็อค 100%

– ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนโดยรถ โดย บริษัทกลาง

– การดำเนินการ จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลอุโมงค์” ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ และบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจำเดือนพร้อมรายงานให้ ผบช.ทราบ

– การดำเนินการตามมาตรการ หลักการแนวทางวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ประชุมระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อเสนอวิธีการแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในเบื้องต้น 100% ด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ได้แก่ การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ สีขาวแดง เสาไฟฟ้าในพื้นที่ การปรับปรุงจุดเซฟการ์ด(ยางรถยนต์)ตามทางแยก ทางโค้ง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการขับขี่ อื่นฯ

– การตั้งด่านชุมชน ห้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายจังหวัดลำพูน ในห้วง 7 วันอันตราย และตามกำหนดนโยบาย

– รายงานผลการดำเนินงาน และเหตุการณ์สำคัญ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามห้วงระยะเวลา

5. ประเมินผลโครงการ ในการขับเคลื่อนสู่ Action plan ในปี 65 ในเดือนกันยายน 2565 สิ้นปีงบประมาณการดำเนินการ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก และผู้เสียชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในห้วงเทศกาลสำคัญ ลดลงและมีสถิติน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา หรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ มุ่งสู่นวัตกรรมการสร้างความรู้สู่ความปลอดภัยทางถนน 360 วัน

2. มีเครือข่ายป้องกันภัย ใส่ใจลดอุบัติเหตุ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุการจราจรทุกหมู่บ้าน มีการตั้งด่านชุมชน,พร้อมกำหนดธรรมนูญหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

3. มีการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีสัญญาณฟ ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายแจ้งเตือน อุปกรณ์ด้านงานจราจร ให้ครอบคลุมทางแยก ทางเชื่อมและจุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกจุดในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

4. จัดตั้ง “ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลอุโมงค์” เป็นศูนย์ข้อมูลครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร และการรณรงค์ด้านอุบัติเหตุการจราจร

ติดต่อสอบถาม