คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด เอกสาสาร/คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู/ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ปกคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.

2. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

3. มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

4. รายละเอียดตัวชี้วัด/ เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน

5. บันทึกข้อตกลง

6. คู่มือการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

7. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พร้อมแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

8. ตารางคำนวณการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบร้อยละ

9. ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานรายบุคคล

11. คู่มือการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

ติดต่อสอบถาม