ทำเนียบประธานสภาเทศบาล

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

1. นายเจริญ เป็งวัฒน์21 พ.ค. 2542 – 20 พ.ย. 2546
2. นายจำรัส อินต๊ะโมงค์1 มี.ค. 2547 – 28 ก.พ. 2551
3. นายเจริญ เป็งวัฒน์ 17 เม.ย. 2551 – 16 เม.ย. 2555
4. นายประยูร บุญธรรม 24 พ.ค. 2555 – 1 ก.พ. 2564
5. ผศ. วีระวัฒน์ พูลทวี5 พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน
ติดต่อสอบถาม