ทำเนียบปลัดเทศบาล

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

1. นายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ 1 ต.ค. 2540 – 30 ก.ย. 2559
2. นายทนงค์ศักดิ์ รัตนโสภณ19 ธ.ค. 2559 – 9 ม.ค. 2563
3. นายสุรินทร์ พรหมพนัส16 ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน
ติดต่อสอบถาม