สำนักปลัดเทศบาล

นายเรวัต ตันตรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
น.ส.นันทวรรณ เอ็นเมืองเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
น.ส.เอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นายเอกชัย บุรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจรินทร์ ตันแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นักการ
นายเจษฎา จิตต์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์
นายจำรัส ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย กัณทอุโมงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาวเชาวนี สุริยะคำ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นายนิติรุจน์ ถาวรสุนทรีพงศ์
นิติกร
ปฏิบัติการ
ส.ต.สมพร สุยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิดา คำทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสิริลักษณ์ ใจพิมพ์สว่าง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
สิบเอกทรรศพงษ์ ธรรมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวสร้อยทิพย์ วงค์สถาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ปฎิบัติงาน
นายเชาว์ ตาใจ
พนักงานขับรถยนต์
นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีระพร กิ่งอุโมงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุพงค์ คำเมืองลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิทยา จิตหัตถะ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป