สำนักปลัดเทศบาล

นายเรวัต ตันตรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายพนัส สาริกา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพวงผกา อาชา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชนี ศรีธิหล้า

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
น.ส.นันทวรรณ เอ็นเมืองเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
น.ส.เอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นายเอกชัย บุรีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอรทัย สุวรรณา
นักการ
นายจรินทร์ ตันแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายจำรัส ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเจษฎา จิตต์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์
นายธงชัย กัณทอุโมงค์
พนักงานจ้างทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

นายพนัส สาริกา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพิมพ์ใจ จรมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาวเชาวนี สุริยะคำ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นายกิตติพงษ์ พลางคะ
นิติกร
ปฏิบัติการ
ส.ต.สมพร สุยะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวชลธิดา คำทา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายปกครอง

นางสาวพวงผกา อาชา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสิริลักษณ์ ใจพิมสว่าง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน
สิบเอกทรรศพงษ์ ธรรมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นายเชาว์ ตาใจ
พนักงานขับรถยนต์
นายทองดี อุโมงค์มี
พนักงานขับรถยนต์
นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีระพร กิ่งอุโมงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุพงค์ คำเมืองลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิทยา จิตหัตถะ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป