สายตรงนายกเทศมนตรี / แจ้งทุจริตคอรัปชั่น

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์ 08-1112-0591

*โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทร และอิเมล์ ที่ถูกต้องของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินงานของเทศบาล หรือกรณีที่เทศบาลจะติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นความลับตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ    

ติดต่อสอบถาม