กองศึกษา

กองการศึกษา

นางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม

ผู้อำนวยกองศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวปรีญาวัลย์ เสมอใจ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
นางศุภิดา ชัยพรหม
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวอรุณประภา เขียวอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
นางสาวปิ่นนภา ปวนกาศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวีระศักดิ์ นาระตะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายภิญโญ พึ่งสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

งานโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1

นายสราวุธ สมอินสอน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวดรุณี ศิริต๊ะ
ครู
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
นางสาวจรีรัตน์ สินธุบุญ
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภณัฐภิฌา บุญมีมา
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภาพร คำโพธิ์
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ ไชยะพอ
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายกัลยานวัฒน์ อุตะรี
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางรัชนี เป็งธรรม
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางยอดขวัญ ทองเล่ม
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสุนีย์ มูลสุตา
ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวเบญจรัตน์ ยอดสุวรรณ
ครู
ครู
นางสาวชนาธิป อินทร์ใจ
ผู้ช่วยครู
ว่าง
ผู้ช่วยครู
นางสาวเมธาวี ปัจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

งานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางฉัฐพร ช่วงชัย

ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวนัฐกรานต์ เตชะศิรินนุกูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์วัลย์ ทองสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางจรรยา เป็งเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทุเรียน บุญประเสริฐ
นักการ
นายสรายุทธ สุรินธรรม
ภารโรง