ระบบสำนักงานอิเล็กทรอสิกส์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์

ปก คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่~พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ~รศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (การศึกษาพิเศษ)

รายละเอียดตัวชี้วัดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (พื้นฐาน)

รายละเอียดตัวชี้วัดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อาชีวะ)

บันทึกข้อตกลง

คู่มือการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ~รศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พร้อมแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

ตัวอย่างไฟล์คำนวณเลื่อนเงินเดือนครูณภัทร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐ

เอกสารแนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

ตารางคำนวณการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบร้อยละ

ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให~ พนักงานครู สังกัดองค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานรายบุคคล

ตัวอย่าง แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน PPR ซักซ้อม อปท.

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน PPR ซักซ้อม อปท.

ติดต่อสอบถาม