กองคลัง

นางกัลยา สายลักษณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวกาญยารัตน์ คงแก้ว
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
นางสาวธิติมา สุชาติ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
นางสาวศุภกันยา อิฐรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางนารี ศรีกันทะวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายนิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญการ
นางนงคราญ โกนสัก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสายัณห์ สารลิขิต
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางชลลดา กันทะอุโมงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นางสาววทัยพรรณ เงาเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นายเกรียงไกร นันตา
นายช่างสำรวจ
ชำนาญการ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง