กองคลัง

นางกัลยา สายลักษณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวกาญยารัตน์ คงแก้ว
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
นางสาวธิติมา สุชาติ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
นางสุรีลักณ์ กันทะอุโมงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางนารี ศรีกันทะวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นายนิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
นายสุธิพงษ์ พรมเสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
นางนงคราญ โกนสัก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสายัณห์ สารลิขิต
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาววันทนีย์ อุดอุโมงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นางสาววทัยพรรณ เงาเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นายเกรียงไกร นันตา
นายช่างสำรวจ
ชำนาญงาน
นางสาวกัยตพิชญ์ สุริยะมะโน
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง