กองคลัง

นางกัลยา สายลักษณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชลลดา กันทะอุโมงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางฑิชา จารุสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางชลลดา กันทะอุโมงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวกาญยารัตน์ คงแก้ว
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
นางสุรีลักณ์ กันทะอุโมงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
นางนารี ศรีกันทะวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นายนิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
นายสุธิพงษ์ พรมเสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
นางนงคราญ โกนสัก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสายัณห์ สารลิขิต
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางฑิชา จารุสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาววทัยพรรณ เงาเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นางสาวธิติมา สุชาติ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
นายเกรียงไกร นันตา
นายช่างสำรวจ
ชำนาญงาน
นางสาวกัยตพิชญ์ สุริยะมะโน
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง