คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี

ชื่อ-สกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ชื่อ-สกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ชื่อ-สกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ชื่อ-สกุล

เลขานายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถาม