ผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์ 08-1112-0591

นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ดร. วุฒิ นันทขว้าง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ร.ท. ถวิลย์ จันต๊ะราชา

เลขานายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม