สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

อยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ประกาศ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถาม