สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี

ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายสวัสดิ์ อุ่นอุโมงค์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายดาวรุ่ง กันทะอุโมงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 1

นายมนตรี ขันศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 1

นายสวัสดิ์ อุตเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 1

นายสมิงค์จิรวงศ์ ณ เชียงใหม่

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 1

นางกฤษณา คำภีระบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 2

นายไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 2

นายบุญส่ง สุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 2

นายบุญเลิศ ศรีวิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 2

นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เขต 2

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถาม