คลังความรู้เพื่อนพนักงาน

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565

รายงานโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน ” รุ่นที่ 18

คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาล

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลอุโมงค์

บันทึกข้อตกลง (MOU)การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตของจังหวัดลำพูน

สรุปอบรมผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข (care manager)

รายงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบจำแนกตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบบแท่ง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

ความรู้จากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้จากการเข้าประชุมโครงการคาร์บอนฟุตปริ้นท์

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี พ.ศ.2556

ความรู้จากการเข้ารับอบรมตามโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12

ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรีและครอบครัว

ความรู้จาก หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน

รายงานผลการเข้าประชุมสัมมนา โครงการการประชุมสัมมนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ความรู้จากการเข้าอบรมสัมมนาการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

ติดต่อสอบถาม