หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์ 0-5398-3234

101หัวหน้าสำนักปลัด / เครื่องแม่ข่าย
102ปลัดเทศบาล
103รองพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ
104รองดวงเดือน อินสินธุ์
105ฝ่ายธุรการ/ จุดรับส่งแฟกซ์
106เลขานุการ/ ที่ปรึกษา
107นายกเทศมนตรี
108ฝ่ายอำนวนการ
109ฝ่ายปกครอง/ สำนักทะเบียน
110จุดศูนย์กลางรับสายจากภายนอก
111ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
112กองสวัสดิการและสังคม
113รองปลัดเทศบาล
114ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
115กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
116ผอ.กองช่าง
117กองช่าง
118ผอ.กองการศึกษา
119กองการศึกษา
120งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
121งานประชาสัมพันธ์
122ผอ.กองคลัง / งานพัสดุ / งานการเงิน
123ฝ่ายพัฒนารายได้
124ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ติดต่อสอบถาม