หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

101หัวหน้าสำนักปลัด
102นายกเทศมนตรี
103ปลัดเทศบาล
104รองปลัดเทศบาล
105ประธานสภา
106ฝ่ายธุรการ
107รองนายกเทศมนตรี
108ฝ่ายอำนวนการ
109ฝ่ายปกครอง/ สำนักทะเบียน
110ฝ่ายธุรการ / รับ-ส่ง แฟกซ์
111ผอ.กองสวัสดิการสังคม
112กองสวัสดิการสังคม
113มหาวิชชาลัย (สสส.)
114ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
115กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
116ผอ.กองช่าง
117กองช่าง
118ผอ.กองการศึกษาฯ
119กองการศึกษาฯ
120งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
121งานประชาสัมพันธ์
122ผอ.กองคลัง / งานพัสดุ / งานการเงิน
123ฝ่ายพัฒนารายได้
124ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน USONET
ติดต่อสอบถาม