รายชื่อผู้ใหญ่บ้านและหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
นายคณาวุฒิ ดิปันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1062-3247951
นายกิตติพงษ์ นันติสิงห์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2088-2624118
นายพัฒนพงษ์ พุทธปวนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3085-0411058
นายจักรพันธุ์ ธันต๊ะเปยะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4090-3178809
นายศุภกฤต สุภสินธุ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5063-6269624
นายสุคนธ์ ศรีวิชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6080-6809992
นายสุเมธ จิตธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7083-9452304
นายศักดา แหล่งอุโมงค์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8099-2751463
นายธนภัทร กันยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9089-8505694
นายสุทัศน์ ศรีวิชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10089-8519147
นายนฤศิทธิ์ ใคร่กระโทกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11081-7467432
ติดต่อสอบถาม