กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววารุณี งามพาณิชกิจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาววันทนีย์ ลุนธิระวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางสาวรัตนาภรณ์ พันธุรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางเพลินจิตต์ สังข์พนัส
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายดร สิงห์แก้วเจริญ
คนสวน
นายทิวากร ญาณะศร
คนสวน

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวนิตยา ปาระโมงค์
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
นางศิริพันธ์ ตาวารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรเทิง มงคล
พนักงานขับรถยนต์