กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววารุณี งามพาณิชกิจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวนิตยา ปาระโมงค์

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาววันทนีย์ ลุนธิระวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางสาวรัตนาภรณ์ พันธุรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ
นางเพลินจิตต์ สังข์พนัส
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายดร สิงห์แก้วเจริญ
คนสวน
นายทิวากร ญาณะศร
คนสวน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสาวนิตยา ปาระโมงค์

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
นางสาววลาสินี ตะนันกลาง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
นางศิริพันธ์ ตาวารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์