หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกิตติพงศ์ ออนเป็ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ