หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 102

นางจันทรา เกียรติเจริญ

รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 113

นายเรวัต ตันตรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 101

นางฤทัยรัตน์ ขัดริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 111

นางสาวนัชชา บุญประมวล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 114

นายทวีศักดิ์ หนูปลอด

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 116

นางกัลยา สายลักษณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 122

นางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม

ผู้อำนวยการกองศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 053983234 ต่อ 118

นายสราวุธ สมอินสอน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1

เบอร์โทรศัพท์ 053982307

ติดต่อสอบถาม