หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
นายเรวัต ตันตรา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกัลยา สายลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางฤทัยรัตน์ ขัดริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววารุณี งามพาณิชกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสราวุธ สมอินสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
ติดต่อสอบถาม