หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์ พรหมพนัส

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์

รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

นายเรวัต ตันตรา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางฤทัยรัตน์ ขัดริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาววารุณี งามพาณิชกิจ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกัลยา สายลักษณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบรรณฑรวรรณ คำจิแจ่ม

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นายสราวุธ สมอินสอน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1

ติดต่อสอบถาม