แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 LPA 2565

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ [pdf] [word]

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [pdf] [word]

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง [pdf] [word]

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ [pdf] [word]

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล [pdf] [word]

วิธีการ download เอกสาร

ติดต่อสอบถาม