รายงานผลการดำเนินการและสถิติทะเบียนราษฎรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับรายการชายหญิงรวม
1จำนวนประชากร(คน)5,9726,82512,797
2จำนวนบ้าน (หลัง)6,041
3จำนวนการเกิด
4จำนวนคนตาย123
5จำนวนคนที่จำหน่ายตาย426
6จำนวนคนที่ย้ายเข้า252752
7จำนวนคนที่ย้ายออก192241
8จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน35
9เพิ่มชื่อ
10จำนวนบ้านใหม่ 17
11แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว213
12ขอคัดรับรองรายการต่างๆ 325
13คำร้องทั่วไป 516

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถาม