คําแถลงนโยบายผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย ของ นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

                กระผม นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์     และพี่น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อจะได้รับทราบโดยทั่วกันตามที่ ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์โดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบคุณ พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่เคารพรักทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ได้มอบโอกาส และไว้วางใจให้กระผมเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ในครั้งนี้ กระผมขอยืนยัน ถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์นั้นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่   ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

                  บัดนี้ เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจฉันทานุมัติให้กระผม   ได้เข้ามาบริหารงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์ กระผมขอปวารณาตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นที่ตั้ง และเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่ว่า หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรนำวิถีต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหาเกษตรกร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านและชุมชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และสร้างเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดแนวคิดหลักการบริหารโครงการกิจกรรมตามนโยบายที่สร้างความสามัคคี และการอยู่ดีมีสุข  ของพี่น้องประชาชน และมีนโยบายที่จะสานต่อการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ทั้ง ๔ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ดังที่จะแถลงให้ท่านทราบ

๑. นโยบายด้านการเกษตร

– ผลักดันโครงการขยายเขตการส่งน้ำเพื่อการเกษตร และการขุดเจาะบ่อบาดาล น้ำคือต้นทุนชีวิตเกษตรกร

– ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง ถนนคือต้นทุนชีวิตเกษตรกร

– สนับสนุนเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการปลูก และบริโภคผักปลอดสารพิษ

๒. นโยบายการส่งเสริมอาชีพ

แบบเร่งด่วนภายใต้วิกฤตการณ์ โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันทำความเสียหายให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น ความเดือดร้อนของประชาชนค้าขายไม่ได้ ขาดแคลนเงินทุน ที่จะต้องนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กระผมในฐานะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่รุนแรงในขณะนี้ และได้ศึกษาโดยไปดูสถานที่ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเราและความมั่นคงของตำบล ของเรา ทั้งนี้ที่เล็งเห็นก็คือการส่งเสริมอาชีพแบบเร่งด่วนให้ชุมชนของเราช่วยเหลือตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนที่แท้จริงโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ ๙ สืบต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ ๑๐ นำมาทำตามรอย    พระบาทหนึ่งในศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ ๙ สืบต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ ๑๐ นำมาทำตามรอย    พระบาท

๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

จะดำเนินการ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ในเขตเทศบาล โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้ ” น่าอยู่ น่ามอง” ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา   และพัฒนาสภาพแวดล้อมชองชุมชน ให้ปลอดภัยจากมลพิษ เพื่อให้เทศบาล   ตำบลอุโมงค์เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ยั่งยืน ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำปิงห่าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผา     เศษวัสดุของประชาชนโดยการจัดให้มีหน่วยบริการเก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อลดปริมาณการเผาอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศกลิ่น และน้ำเสียโดยจัดการทำโครงการชุมชนร่วมแยกขยะจัดจุดบริการรับซื้อขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

๔. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชนคนตำบลอุโมงค์ โดยการพัฒนาบุคคลากร ชี้วัดชัดเจน มีการประเมิน   ทุก ๓ เดือน และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริม  เพื่อยกระดับโรงเรียน และครูในสังกัดเทศบาลให้เป็นระบบสอนแบบสามภาษา โดยทำความร่วมมือกับโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า เพื่อร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้เทียบเท่าระดับสากล

>> นโยบายรอง <<

๑. ด้านการบริหาร

การทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้อง มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก  ที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน นโยบายด้านการเมืองการบริหารของท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใสตรวจสอบวัดผลประเมินผลได้ ประชาชน มีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ย่างเท่าเทียมกัน

๒. ด้านเศรษฐกิจ

แหล่งทุน ประสานงานกับองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตลาดออนไลน์ นำสินค้าคุณภาพดีตำบลอุโมงค์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ลำไยเบี้ยวเขียว ลำไยอบแห้ง ไส้อั่วสมุนไพร พืชผัก ผลไม้อินทรีย์ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใหม่ผสานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ตามแผนบันได 3 ขั้น คือ เตรียมเมือง แต่งเมือง เปิดเมืองในระยะเวลา 4 ปี ปรับภูมิทัศน์ สองฝั่งลำน้ำปิงห่าง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยทำ โครงการการจัดการขยะ ลดขยะให้เหลือน้อย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งตำบลสนับสนุนให้กลุ่มออมทรัพย์ ของทุกหมู่บ้าน รวมทุนกันจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านระดับตำบล เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพโดยคนอุโมงค์ที่เข้าใจคนอุโมงค์

๓. ด้านสาธารณสุข

คนอุโมงค์ สุขภาพกาย สุขภาพใจสบายดีถ้วนหน้า พลิกวิกฤตสถานการณ์การโควิด – ๑๙ เป็นโอกาส โดยปรับระบบการดูแลสุขภาพเชิงรุก เปิดสายด่วนด้านสุขภาพ เรารักอุโมงค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ พี่น้อง อสม.และหน่วยงานชั้นนำด้านสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปทุกหมู่บ้าน  ๓ – ๖ เดือน
– ส่งเสริมให้มีสถานที่เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกาย และจัดการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย
– จัดหารถ รับ-ส่ง คนไข้จากหมู่บ้านในเขตตำบลอุโมงค์ ตามที่หมอนัด ระหว่างโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ โดยมี พี่น้อง อสม.อาสา หมุนเวียนมาดูแล
– ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวังโรงระบาดโรคอุบัติใหม่

๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

น้ำดื่ม และน้ำใช้ เพื่อการเกษตรต้องพอเพียง  ถนนหนทางสัญจรสะดวก ป้ายสัญญาณไฟทางแยกทางร่วมต่างๆ ชัดเจน เพิ่มแสงสว่างถนนภายในหมู่บ้านถนนเลียบทางรถไฟ และในจุดอันตราย เช่นทางเปลี่ยว ทางโค้ง ส่งเสริมให้มีสถานที่การเล่นกีฬา

 ๕. ด้านสังคม วัฒนธรรม และกีฬา

–  ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นเมืองสีขาว ต้านภัยยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางวัฒนธรรม เป็นต้น การจัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชน  ในกรณีฉุกเฉิน
– ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

– อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำวัดในตำบลอุโมงค์
– งานประเพณีลอยกระทง

        นี่คือ นโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน มีอยู่ ๔ ด้าน     และนโยบายรอง มีอยู่ ๖ ด้าน  และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ทุกท่าน โปรดช่วยกันให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของกระผม ในระยะเวลา    ๔ ปี นับจากนี้ด้วย และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ คำเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตำบลอุโมงค์ ของพวกเราทุกคน เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านครับ

นายกิติพัฒน์  ธนินภิตินันท์
นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์

ติดต่อสอบถาม