ข้อมูลสนามกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์

หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง

หมู่ที่ 3 สันกับตอง

หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว

หมู่ที่ 7 บ้านเชตวัน

หมู่ที่ 8 บ้านไร่

หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า

หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน

หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย

ติดต่อสอบถาม