ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด“ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ”

… ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด“ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ” รับเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง ภายใต้การดําเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคัดเลือกผลงานของศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบระดับอําเภอ ที่อําเภอส่งเข้ารับพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด ซึ่งทางศูนย์แห่งนี้ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนขยายผลโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ ให้ประชาชนได้นำแนวคิด หลักปฎิบัติ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลส่งต่อความรู้แก่ผู้อื่น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไปในวงกว้าง

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

ติดต่อสอบถาม